KA2

2. Pályázati kategória (KA2):
Innovációt és bevált gyakorlatok megosztását célzó együttműködések

Stratégiai partnerségek

1. A pályázattípus főbb céljai:
- innovatív módszerek fejlesztése, bevált gyakorlatok terjesztésének támogatása;
- a kulcskompetenciák fejlesztése, értékelése; hangsúlyos a vállalkozási ismeretek, a vállalkozói készségek tanítása, illetve a digitális írástudás fejlesztése;
- az ifjúság és a munka világa közötti kapcsolat megerősítése;
- a vállalkozói készség fejlesztése és új (gazdasági- és társadalmi) vállalkozások létrejöttének segítése;
- pozitív és hosszútávon ható változások generálása a döntéshozatali rendszerben;
- a kompetenciák elismerésére és igazolására új, továbbfejlesztett folyamatok kialakítása;
- a szervezetek szakmai megújulása;
- bevált gyakorlatok terjesztése (disszeminációja);
- az oktatási, képzési és ifjúsági terület, valamint a munka világának összekapcsolása.

2. Pályázásra jogosultak köre:
- civil szervezetek, egyesületek;
- európai ifjúsági szervezetek;
- oktatási intézmények (bármely szint);
- helyi, regionális és nemzeti szintű közintézmények;
- informális csoportok;
- kis-,és középvállalkozások, nagyvállalatok, magán vállalkozások, társadalmi vállalkozások;
- kulturális központok;
- képzési központok.

3. Támogatható tevékenységek:
> Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tantervek, tanmenetek, tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök használata, Nyitott Oktatási / Tanulási Segédanyagok alkalmazása.
> Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
> Hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
> Kompetenciák elismerése az uniós keretrendszer és eszközök (Youthpass, Europass) használatával.
> Aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások létrehozása.
> Tapasztalatcsere.
> Innovatív gyakorlatok tesztelése, bevezetése.
> Az iskolai keretek között, iskolán kívüli tevékenységek során és nem tervezetten (azaz formális, nemformális és informális tanulás által) szerzett tudás, készségek, kompetenciák elismertetését segítő tevékenységek.
> Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
> Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket képviselnek).

4. A programban részt vevő országok:
1.) Programországok
2.) Az Európai Unióval szomszédos partnerországok - A partnerországokban működő szervezetek csak partnerként vehetnek részt a KA2-es projektekben, pályázóként nem, és csakis abban az esetben, ha olyan hozzáadott értéket képviselnek a projektben, amelyet a részt vevő egyéb – nem partnerországban működő - partnerek nem tudnak biztosítani. 


5. Pályázati feltételek:
A stratégiai partnerségben megvalósuló projektben legalább 3 szervezetnek kell részt vennie, 3 különböző programországból.
Kivétel: ha a projekt kizárólag ifjúság(ügyi) területhez kapcsolódik (azaz más szektorokat képviselő szervezetek, intézmények nem vesznek részt az együttműködésben) min. 2 partner szükséges, két különböző programországból.

A projekt időtartama: 
• ifjúsági területen megvalósuló projektek esetében: min. 6 hónap max. 2 év (kivételes esetben, a nemzeti iroda engedélyével maximum 6 hónappal meghosszabbítható);
Amennyiben a projekt képzési, tanulási célú programelemet is tartalmaz, többek között ezeket a konkrét tevékenységeket tartalmazhatja a projekt: 
• tényleges rövid távú (2 hónapnál rövidebb) mobilitást és virtuális mobilitást kombináló képzési, tanulási célú tevékenység
• ifjúsági szakemberek tanulási, tapasztalatszerzési célú mobilitása (2 hónap – 12 hónap)
• szakemberek, munkatársak rövid távú nemzetközi képzési célú tevékenysége (5 nap – 2 hónap).
Az ifjúsági szakemberek hosszú távú képzési, tanulási célú projektjeiben részt vevők nem érkezhetnek partnerországból és nem utazhatnak partnerországba.
Tevékenység helyszíne: A megvalósítás helyszíne a partnerségben részt vevő egy vagy több országban kell, hogy legyen.
Pályázati körönként egy adott partnerség (konzorcium) kizárólag egy pályázatot nyújthat be, és kizárólag egy nemzeti irodához.

6. Prioritások:
Az alábbi projektek élveznek prioritást:
- amiben az európai állampolgárságról és az ahhoz kapcsolódó jogokról szóló, a tájékozottságot és tudatosságot növelő célú tevékenységek valósulnak meg, különös tekintettel a 2014-es EP választásokon való részvételre;
- amelyek a fiatalok inkluzív növekedés iránti elkötelezettségét támogatja, különösen az ifjúsági munkanélküliség témakörével foglalkozó, valamint a munkanélküli fiatalok aktív részvételét a programban ösztönző projektek;
- amelyek ösztönzik a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását és vállalkozó kedvét, digitális ismereteit és a többnyelvűséget, úgy, hogy innovatív és tanulásközpontú pedagógiai megközelítéseket használnak, és kifejlesztenek megfelelő értékelő módszereket a tanulási folyamat eredményeinek feldolgozására;
- amelyek az egészséges életmódot népszerűsítik, különösen szabadtéri tevékenységeken és alulról szerveződő sporton keresztül, ezen kívül a társadalmi befogadást és a fiatalok társadalomban való aktív részvételének ösztönzését célozzák;
- amelyek, nyílt oktatási források segítségével elősegítik az infokommunikációs technológiák bevezetését az ifjúsági munka és a nemformális tanulás területén és hozzáférést biztosítanak az ifjúsági területen elérhető nyílt forrású oktatási anyagokhoz, támogatják az IKT-alapú képzéseket és értékeléseket, miközben népszerűsítik a digitális tartalmat felhasználók és gyártók jogait és kötelezettségeit;
- az átláthatóság növelését és a kifejlesztett eszközök elismertetését szolgálják nemzetközi és hazai szinten annak érdekében, hogy a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák mindenhol egyformán el legyenek ismerve.

7. Az igényelhető támogatás mértéke
a) A program megvalósítása és koordinálása – 500€/bonyolító szervezet/hó; 250€/részt vevő szervezet/hó, max.2750 €/hó
b) Nemzetközi projekttalálkozók utazási támogatása: - 100-1999 km: 575 €/résztvevő/találkozó, 2000km+: 760€/résztvevő/találkozó
c) Szellemi termékek: támogatás személyi költségek térítéséhez: 39-88€/nap/fő 
d) Multiplikáló események - 100/200€/fő/nap, max. 30.000€/projekt
e) Tanulás, oktatás, képzés – utazási támogatás: 100-1999km: 275€/fő, 2000km+:360€/fő; napidíj: oktató, képző:100-70€, fiatal, diák: 55-40€/fő, nyelvi támogatás: 150€/fő (2-12 hó)
f) Különleges igényű résztvevők támogatása: 100%
g) Rendkívüli költségek (alvállalkozók, felszerelés, eszközök, etc.) - 75%, max. 50.000€ /projekt.

8. A pályázás menete 
L. a Tudnivalók pályázáshoz és az E-űrlap menüpontok alatt.

***